20 Juli 1992 Sehidi Events Kontakt Biscani Team Impressum

Izbori

IZBORI 2012


1. OPĆE INFORMACIJE O NAČINU PRIJAVE ZA
GLASANJE IZVAN BiH
Državljani Bosne i Hercegovine koji žive u inozemstvu i koji imaju
biračko pravo dužni su se prijaviti za glasanje izvan BiH kako bi za
naredne izbore u Bosni i Hercegovini bili upisani u Centralni birački
spisak za glasanje izvan BiH. Prijava se vrši podnošenjem
popunjenog Obrasca prijave za glasanje izvan BiH Centralnoj
izbornoj komisiji BiH.
Prema Izbornom zakonu Bosne i Hercegovine, biračko pravo na
izborima u Bosni i Hercegovini imaju sva lica koja ispunjavaju
sljedeće uvjete:
da imaju navršenih 18 godina do dana izbora,
da su državljani Bosne i Hercegovine,
da imaju prijavljeno prebivalište u Bosni i Hercegovini.
Popunjen obrazac prijave za glasanje izvan BiH treba da potpišete i
zajedno sa kopijom važećeg identifikacionog dokumenta (i drugih
traženih dokumenata ako ste izbjeglo lice iz BiH) dostavite
Centralnoj izbornoj komisiji BiH na adresu:

Izbori u Bosni i Hercegovini
Poštanski pretinac 451
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

pošaljete faksom na sljedeće brojeve:
+387 33 251 333 i +387 33 251 334

Ili elektronskim putem na:
ppprijava@izbori.ba

Vaša prijava mora biti dostavljena u Centralnu izbornu komisiju
BiH najkasnije do 24.07.2012. godine u 24:00 sati kako biste bili
upisani u Centralni birački spisak za glasanje izvan BiH za Lokalne
izbore 2012. godine.
Podnosilac prijave može putem dežurnog telefona ili e-maila
provjeriti rezultate obrade svoje prijave za glasanje izvan BiH
E-mail: info@izbori.ba
Dežurni telefon : +387 33 251 331 ili +387 33 251 332
Dodatne informacije u vezi sa glasanjem izvan BiH možete naći i
na web-stranici Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba
Svim državljanima BiH koji se upišu Centralni birački spisak za
glasanje izvan BiH za sljedeće izbore dostavit će se birački materijal
na adresu stanovanja koju su naveli u svojoj prijavi. Državljani BiH
su dužni dostaviti sve izmjene u podacima pod kojima su se
prethodno prijavili za glasanje izvan BiH, a naročito svaku promjenu
adrese stanovanja u inozemstvu s ciljem pouzdane dostave glasačkog
materijala.
Obrazac za prijavu


2012prp1obrazac.pdf [306 KB]